APPLICATION

TOC GROUP คัดสรรและหาบุคคลากรที่มีศักยภาพ มุ่งมั่นต่อการทำงาน ขยัน อดทน และมีความรักในองค์กรที่ทำงาน โดยบริษัทในเครือของเรากำลังมองหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหล่านี้

สมัครงานการเงินและบัญชี

บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำบันทึกรายรับ-รายจ่าย และสรุปรายงานประจำเดือน
2. จัดทำเอกสารทางการเงิน และการออกบิลต่างๆ ได้แก่ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ
3. ดูแล และตรวจสอบการรายได้และรายจ่ายภายในองค์กร
4. รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
5. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานบัญชี
6. ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นภาษี และประกันสังคม

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน และมีใจรักบริการ
6. มีการทำงานเชิงรุกและมีความคิดสร้างสรรค์
7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดี
9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้

เงินเดือน : 15,000-16,000
ระยะเวลาทดลองงาน : 3 เดือน
บริษัทในเครือที่เปิดรับสมัคร : บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด
สถานที่ทำงาน : 254 หมู่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
จำนวน : 1 อัตรา
สนใจส่งเรซูเม่ได้ที่ : tocgroup.hr@gmail.com

สมัครงานตำแหน่ง Content Creator

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการคิด เขียน สร้างสรรค์ Content เพื่อสื่อตรงตาม Concept ขององค์กรและลูกค้า ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ (Infographic, Book, Brochure, Exhibition, Facebook, Website)
2. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และนำมาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจนำเสนอแนวความคิดในการเล่าเรื่องตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเผยแพร่ทำงาน
4. ถ่ายภาพและวิดิโอในการสร้างชิ้นงานประกอบ Content ทั้ง Artwork, Animation, VDO ให้เหมาะสมรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด

คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 – 35 ปี
2. จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) สาขาอักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะด้านการเขียนถ่ายทอดและสื่อสารได้ดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทันกระแสโลก สามารถจับประเด็นได้ดี
5. รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล ใส่ใจในรายละเอียด กระตือรือร้นที่จะเข้าหา เลือกสรรแหล่งข้อมูลที่ดีมีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากที่ตัวเองถนัด สามารถเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ ได้ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่
6. สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. มีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ/คำวิจารณ์ มีความเป็นมืออาชีพ
8. สามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและวิดิโอได้
8. ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดิโอได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop, Illustrator, Lightroom

เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป(ตามความสามารถ)
ระยะเวลาทดลองงาน : 1 เดือน
บริษัทในเครือที่เปิดรับสมัคร : บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด
สถานที่ทำงาน : 254 หมู่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
จำนวน : 1 อัตรา
สนใจส่งเรซูเม่ได้ที่ : tocgroup.hr@gmail.com


Want to work with us?


%d bloggers like this: